menu
flaga PL flaga ENG

Sesja Młodych Badaczy

Panel Uczestnika SMB

Istotnym składnikiem Kongresów SHP jest Sesja Młodych Badaczy (SMB). Prezentowane są na niej prace naszych wychowanków, z których część może ubiegać się w przyszłości o stypendium Humboldta.

Na X Kongresie SHPw Łodzi Sesja Młodych Badaczy będzie sesją plakatową, poprzedzoną krótką (2 min.) prezentacją prac - 1-2 przezrocza podsumowujące. Językiem sesji będzie angielski. Prace będą podzielone na trzy grupy tematyczne: Life Sciences, Social Sciences & Humanities oraz Physical & Engineering Sciences. Prezes SHP wyznaczy ikona PDF Jury SMB, które będzie kwalifikowało prace do prezentacji na sesji. Organizatorzy Kongresu pokryją koszty uczestnictwa (wpisowe i zakwaterowanie) autorów prac zakwalifikowanych do SMB.

Jury SMB przyzna trzy równorzędne Nagrody Młodego Badacza - po jednej dla każdej grupy tematycznej. Laureaci otrzymają stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na miesięczny pobyt badawczy w Niemczech. Jury może dodatkowo wyróżnić kilka prac w każdej z grup tematycznych.

Zgłaszanie chęci uczestnictwa w SMB będzie przebiegało w dwóch etapach. Zgłoszenie wstępne polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Zgłoszenie pełne następuje w momencie przesłania streszczenia pracy przygotowanego według podanego ikona MS Word szablonu. Streszczenie to ma mieć formę pliku MS Word (DOC lub DOCX) o nazwie AutorSMB i ma nie przekraczać objętości jednej strony.

Streszczenia należy nadsyłać na adres e-mail: abstracts_smb@10kongres.humboldt.org.pl.

Terminy:

  • Do 15 marca 2016 — wstępne zgłoszenie chęci uczestnictwa w SMB;
  • Do 1 maja 2016 — nadesłanie streszczenia pracy;
  • Do 1 czerwca 2016 — zawiadomienie o decyzji w sprawie przyjęcia pracy do prezentacji.

Apelujemy do wszystkich członków SHP o zapoznanie się z Regulaminem Nagrody Młodego Badacza i o zgłaszanie kandydatów na uczestnictwo w SMB.

Autorzy prac zakwalifikowanych na sesję przygotowują plakat o powierzchni nie przekraczającej arkusza A0 (841 x 1189 mm).


Regulamin Nagrody Młodego Badacza

O Nagrodę Młodego Badacza może ubiegać się uczestniczka lub uczestnik SMB spełniająca(y) następujące warunki:

  • Jest w wieku do 35 lat;
  • Jest jedynym lub pierwszym autorem pracy.

Wybierając prace do Nagrody Jury będzie brało pod uwagę:

  • W pierwszym względzie oryginalność sformułowania problemu i trafność metody jego rozwiązania;
  • Jakość plakatu oraz umiejętność przekazania jego treści w czasie krótkiej prezentacji i dyskusji przy plakacie.

Decyzje Jury zapadną zwykłą większością głosów. Głosowania w kwestiach proceduralnych będą jawne, wybieranie nagradzanych prac będzie przebiegało w głosowaniu tajnym. Członkowie Jury nie mogą być współautorami prac nagradzanych. Wyniki konkursu o Nagrodę Młodego Badacza zostaną ogłoszone na zakończenie Kongresu.

ikona PDF regulamin w formacie PDF

aktualizacja: 2016-07-17